Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XIX Sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XIX Sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 marca 2020 r. /wtorek/ na godzinę 14 : 00 w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie (łącznik) XIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów w 2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, realizacji zadańi potrzeb z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
6. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego,

- w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Wójta Gminy Adamów,

- w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Adamów.

8.Zamknięcie sesji.

XIX sesja Rady Gminy Adamów, z powodu epidemii koronawirusa ma charakter nadzwyczajny. Została zwołana ze względu na konieczność upływu terminu do przyjęcia sprawozdań oraz podjęcia niezbędnych uchwał. Zostali o niej powiadomieni członkowie Rady Gminy, natomiast zrezygnowano z zawiadamiania sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Adamów, aby do minimum ograniczyć liczbę osób biorących bezpośredni udział w obradach. Istnieje możliwość obserwowania obrad Rady Gminy on-line.

Przewodnicząca Rady Gminy     /-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay
>