VIII sesja Rady Gminy Terespol - 31.03.2020 r.

VIII sesja Rady Gminy Terespol - 31.03.2020 r.

Category:
Description:
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu
miejscowego dla części miejscowości Małaszewicze Małe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu
miejscowego dla części miejscowości Kobylany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla
części miejscowości Małaszewicze Duże i Małaszewicze Małe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie
Terespol.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
podmiotem, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy użyczenia, której
przedmiotem są te same nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których
przedmiotem są te same nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli w Kobylanach.
22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
23. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
24. Zakończenie obrad.
Up Next Autoplay
>