XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 05.05.2020 r.

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 05.05.2020 r.

Category:
Description:
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2020/2021

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w gminie Serokomla w roku 2019.

9. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.

10. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli.

11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Serokomla za 2019 rok.

12. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

13. Sprawy różne.

14. Zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.
Up Next Autoplay
>