Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XX Sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XX Sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 12 maja 2020 r. /wtorek/ na godzinę 14: 00 w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie (łącznik) XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4) Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w sprawie ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

5) Zamknięcie sesji.

XX sesja Rady Gminy Adamów, z powodu epidemii koronawirusa ma charakter nadzwyczajny. Została zwołana ze względu na konieczność podjęcia niezbędnych uchwał. Zostali o niej powiadomieni członkowie Rady Gminy, natomiast zrezygnowano z zawiadamiania sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Adamów, aby do minimum ograniczyć liczbę osób biorących bezpośredni udział w obradach. Istnieje możliwość obserwowania obrad Rady Gminy on-line.
Przewodnicząca Rady Gminy     /-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay
>