Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 18 czerwca 2020 r. /czwartek / na godzinę 14: 00 Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4) Raport z postępów we wdrażaniu Strategii integracji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Adamów.
5) Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

- w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia do Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie,

- w sprawie rozpatrzenia petycji,

- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Adamów i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

- w sprawie zmiany równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Adamów,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Adamów,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi w gminie Adamów,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Gułów i Adamów, gmina Adamów,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Adamów.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay
>