XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 30.06.2020 r.

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 30.06.2020 r.

Category:
Description:
Proponowany porządek obrad sesji: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019. 6. Debata nad raportem o stanie gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Serokomla. 8. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 9. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego. 11. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi. 13. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium wójtowi. 14. Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy. 15. Dyskusja. 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2019 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w obrębie Serokomla do gminnego zasobu nieruchomości. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie Charlejów do gminnego zasobu nieruchomości 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Serokomla. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 24. Sprawy różne. 25. Zapytania. 26. Zamknięcie obrad sesji.
Up Next Autoplay
>