XIV Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska

XIV Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska

Category:
Description:
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z XI Sesji RG idwóch nadzwyczajnychsesji Rady Gminy odbytych w dniu 13 stycznia 2020r. i 28 lutego 2020r.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019rok
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wola Mysłowska za 2019rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wola Mysłowska na 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2020”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych wszkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Mysłowska.
11.Podjęcieuchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb ikryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Mysłowska.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wola Mysłowska.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wola Mysłowska oraz planów pracy komisji RadyGminyna rok 2020.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok.
15.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika na odcinku 1000m w miejscowości Wandówgmina Wola Mysłowska w pasie drogi wojewódzkiej 807 Maciejowice-Żelechów-Łuków.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.Zakończenie sesji.
Up Next Autoplay
>