Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ na godzinę 14: 00 w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4) Sprawozdanie z realizacji programu rewitalizacji.
5) Podjęcie uchwał:
- w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów,
- w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie,
- w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamów,
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Adamów.
6) Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
     /-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay
>